https://www.amazon.it/dp/B0CT9YL557

We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Wikipedia:Damo a danon - Wikipedia

Wikipedia:Damo a danon

Manipud iti Wikipedia

Naragsak nga isasangbay, dumanon ditoy Ilokano Wikipedia!

Ti Wikipedia ket maysa nga ensiklopedia a pagtitinnulongan a bukbuklen ken tagtaginayonen dagiti agbasbasa itoy. Maysa daytoy a wiki a mabalin a baliwan ti uray asino man. Babaen ti panangklik iti buton wenno tab a baliwan iti ngatuen ti kada panid, mabalinmo a balbaliwan wenno nayonan ken tarimaanen ti ania man nga articulo iti Wikipedia (malaksid kadagiti protektado a panid a dagiti laeng sysops ken administradores ti mabalin a makabaliw wenno mangpunas).

Panangsiwarak iti Wikipedia

Aglaon ti Wikipedia iti nakaad-adu a pempen ken nakatiponan ti impormasion maipapan iti agduduma a topiko. Sarungkaran ti pakabuklan dagiti articulo tapno masukisok dagiti agsasabali a topiko.

Mabalin met a mangibati iti komento wenno makuna maipapan kadagiti articulo babaen kadagiti panid ti saritaan (pagtutungtongan) wenno diskusion.

No adda topiko a dimo masarakan ken awan pay iti Wikipedia, mapan laeng iti naisangrat a panid a pagtutongtungan ket agsaludsod wenno agipakdaar sadiay. Wenno saan, mabalin ti mangnayon iti baro a topiko iti panid dagiti kiddaw wenno dawat nga articulo.

Mabalin met ti mangpili iti kayat a rugian wenno nayonan nga articulo iti listaan dagiti articulo a masapul a laonen wenno maipatarus iti amin a pagsasao iti wikipedia.

Panangbalbaliw iti panid

Mabalin a baliwan wenno sukatan ti uray asino man dagiti panid iti Wikipedia. Awan ti kualipikasion a masapul ken saan a nasken nga ag-login. Ngem kasayaatan met laeng ti panagrehistro tapno maka-login tapno adda maymaysa a nagan wenno birngas nga ar-aramaten.

Usaren laeng ti Wikipedia a kas kadagiti sabali pay nga ensiklopedia. No makakita iti parikut wenno biddut iti ispeling wenno grammar wenno no nakiro ti pannakaisurat ti articulo, nawaya ti asino man ang mangbaliw ken mangtarimaan maibatay iti bukod nga annuroten iti grammar ken ispeling a masursurot ditoy Ilokano Wikipedia. Di bumdeng a mangedit iti panid. No patien a mabalin pay a pasayaaten ken papintasen ti maysa nga articulo, aramiden latta. No met agputputar iti articulo, di agaripapa wenno agdanag amangan no adu ti kammali wenno biddut. Ti napateg ket adda narugian wenno nainayon a panid. No adda biddut, addanto dagiti kadua a madadaan a mangatur.

Adda dagiti pagannurotan ditoy Wikipedia a mabalin nga umuna a basaen ken adalen, nangnangruna a maysa ti annuroten a neutral point of view wenno NPOV nga awan ti ay-ayonan a maymaysa a kapanunotan a kayatna a sawen, nasken nga awan ti idumduma wenno ilaklaksid ti maysa nga articulo ket masapul a laonen ken ibagianna amin dagiti agsumbangir wenno agduduma a kapanunotan ti amin.

Adda iti babaen ti GNU Free Documentation License (GFDL) ti amin a karbengan iti amin-amin a maipan/naipan iti Wikipedia. Patpatalgedan ti GFDL a patinayon a maiparangkap a nawaya ti Wikipedia iti agnanayon (Kitaen ti Wikipedia:Dagiti Copyright para iti ad-adu pay nga informasion).

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2006 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Sub-domains

CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -

Other Domains

https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformtivo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com