វីគីភីឌា:អត្ថបទគំរូ

From Wikipedia

អត្ថបទគំរូវីគីភីឌៀ

ផ្កាយនេះធ្វើ​ជាសញ្ញាល័ក្ខរបស់អត្ថបទគំរូរបស់វីគីភីឌា

អត្ថបទគំរូគឺជាអត្ថបទល្អបំផុតនៅវីគីភីឌៀ។ អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយជ្រើសរើសវាតាមតែគ្រប់គ្រង។

ឥឡូវនេះមាន អត្ថបទគំរូនៅ ៣៧០ អត្ថបទរបស់វីគីភីឌា។នោះគឺជា០ Template:Rounddown។

ផ្កាយមួយតូចពណ៌ទង់ដែង (Image:LinkFA-star.png) នៅខាងលើបង្ហាញប្រាប់»អត្ថបទគំរូ»។

Template:Shortcut Template:Fapages

មាតិការ

អត្ថបទនេះមិនជាអត្ថបទគំរូទេ។តែឧទាហរណ៏។វីគីភីឌាខ្មែរមិនទាន់មានអត្ថបទគំរូទេ។